Algemene voorwaarden lidmaatschap

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van Theek 5.
 • 1.2 Met dit reglement zijn alle voorgaande reglementen vervallen.
 • 1.3 Onder media wordt in dit reglement verstaan: boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, software e.d.
 • 1.4 De directeur is verantwoordelijk voor het beleid. De leiding van de bibliotheek berust bij de directie of diegene die hem/haar vervangt.
 • 1.5 De bibliotheek is geopend op door de directeur te bepalen dagen en uren.

 

Artikel 2: Toegang

 • 2.1 De bibliotheek is tijdens openingstijden toegankelijk voor iedereen (m.u.v. personen omschreven in artikel 18.2). Iedereen is welkom om boeken, kranten of tijdschriften te lezen, om te zoeken naar informatie of om te studeren. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de aanwezige computers en internet.
 • 2.2 Eenieder is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van het personeel.
 • 2.3 Jongeren kunnen worden gevraagd om hun legitimatie te tonen.
 • 2.4 Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Er kunnen regels zijn gesteld waardoor jeugdigen slechts gebruik kunnen maken van de collectie bestemd voor jeugdigen.
 • 2.5 In de bibliotheek kan (gratis) gebruik worden gemaakt van de beschikbare databanken en geschreven informatie. Inschakeling en bediening van de apparatuur kan plaatsvinden volgens de, bij het apparaat beschreven, richtlijnen.

 

Artikel 3: Inschrijving

 • 3.1 Voor het lenen van media is een geldige lenerspas verplicht. Iedereen heeft recht op inschrijving, tenzij hem of haar de toegang tot de bibliotheek eerder is ontzegd.
 • 3.2 Bij inschrijving kan een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
 • 3.3 Online inschrijven voor betaalde abonnementen geschiedt enkel op basis van automatische incasso.
 • 3.4 Bij inschrijving krijgt elke lener, of diens wettelijke vertegenwoordiger, de privacyverklaring. De tarieven en voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen. Raadpleeg hiervoor de actuele tarieven. De Algemene voorwaarden en huisregels zijn hier te downloaden. Door zich in te schrijven als lener verklaart men bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden en regels.
 • 3.5 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar (12 maanden) tenzij anders staat vermeld.
 • 3.6 Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse Openbare Bibliotheek kunnen zich, tegen overlegging van hun geldige lenerspas, laten inschrijven als gastlener. De duur van de gastleenpas is gekoppeld aan de vervaldatum van het abonnement bij de bibliotheek waarvan men al lid is. Over de termijn waarover elders contributie is betaald, wordt geen contributie geheven. De Algemene voorwaarden lidmaatschap en huisregels van Theek 5 zijn ook van toepassing op gastleners.

 

Artikel 4: Lenerspas

 •  4.1 Na inschrijving wordt een persoonlijke lenerspas verstrekt. Deze is te gebruiken in alle bibliotheken van Theek 5.
 • 4.2 Het gebruik van de lenerspas is persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.
 • 4.3 Bij verlies of vermissing van de lenerspas is het van groot belang dit direct te melden bij de bibliotheek. We kunnen jouw pas dan blokkeren, zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Tegen vergoeding van administratiekosten ontvang je een nieuwe pas.
 • 4.4 De lener is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, diefstal en andere mogelijke gevolgen van het in ongerede raken van de lenerspas, zolang de in artikel 4.3 bedoelde melding niet is gedaan.
 • 4.5 Indien een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, dient dit door de lener bij de bibliotheek te worden gemeld. De oude lenerspas dient te worden ingeleverd. Er vindt geen restitutie plaats van de vergoeding voor de in lid 3 genoemde lenerspas.
 • 4.6 Indien een lenerspas naar het oordeel van de medewerkers van de bibliotheek waar de lener ingeschreven staat, zodanig beschadigd is dat met behulp van deze lenerspas de gegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding én eventueel op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas verstrekt.

 

Artikel 5: Adreswijzigingen

 • 5.1 Naamsveranderingen en/of adreswijzigingen dienen door de lener van de bibliotheek zo spoedig mogelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal, aan de bibliotheek te worden meegedeeld. De bibliotheek heeft het recht de lener te vragen zich te legitimeren. De gegevens op de lenerspas worden kosteloos veranderd.
 • 5.2 Eventuele nadelige consequenties van het niet tijdig melden van een naamsverandering en/of adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

 

Artikel 6:Verlenging van het abonnement

 • 6.1 Alle abonnementsovereenkomsten voor één jaar worden na de eerste contractperiode omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • 6.2 Leden ontvangen jaarlijks, ruim voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een factuur voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. Dit geldt niet voor leden van de bibliotheek die betalen via automatische incasso. Zij dienen zorg te dragen voor voldoende saldo omstreeks de eerste dag van de maand dat hun abonnement vervalt.
 • 6.3 Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.
 • 6.4 Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Verlenging van het lidmaatschap voor (jeugd)leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.
 • 6.5 Als je geen gebruik meer wilt maken van automatische incasso, dan dien je dit per e-mail (info@theek5.nl) op te zeggen.

 

Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap

 • 7.1 Het lidmaatschap eindigt door:
  • overlijden van de lener, na melding door nabestaanden.
  • voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de bibliotheek door de directeur of diegene die hem/haar vervangt, zoals omschreven in artikel 18 van deze voorwaarden.
  • bij opzegging door de lener van de bibliotheek. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd na 1 jaar op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.
  • door uitschrijving door de bibliotheek indien de lener van de bibliotheek zijn (betalings)verplichtingen genoemd in deze voorwaarden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog teruggave van de geleende media en/of volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen en kosten heeft plaatsgevonden.

    

Artikel 8: Herroeping van het abonnement

 • 8.1 Wanneer je online een abonnement afsluit bij Bibliotheek Theek 5, heb je een bedenktermijn van 14 dagen.
 • 8.2 De bedenktermijn gaat in op de dag dat je het digitale aanmeldformulier hebt ingediend.
 • 8.3 Binnen de termijn van 14 dagen kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door een e-mail te sturen aan info@theek5.nl. Vergeet niet hierin jouw lidmaatschapsnummer, naam, geboortedatum en adres te vermelden.
 • 8.4 Het risico voor het juist en tijdig herroepen van het afgesloten abonnement ligt bij jou.

 

Artikel 9: Abonnementsgeld, leengelden en overige tarieven

 • 9.1 Het abonnementsgeld wordt, op basis van de huidige tarieven, standaard geheven voor een periode van 12 maanden en gaat in op het moment van inschrijving. Zonder opzegging wordt een jaarabonnement automatisch omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • 9.2 Bij betaling van het abonnementsgeld per automatische incasso, wordt het contributiebedrag rond de 5e dag van de maand, waarin het abonnement vervalt, afgeschreven. Dit gebeurt door middel van het Incassant ID NL74ZZZ201130400000 van Stichting Theek 5. Als machtigingskenmerk wordt het unieke lenersnummer gehanteerd.
 • 9.3 De directie stelt jaarlijks de hoogte van de abonnementsgelden en overige tarieven vast.
 • 9.4 Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.
 • 9.5 Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener van de bibliotheek, op verzoek, restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop het lidmaatschap eindigt, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend. De restitutie wordt niet contant verleend, maar alleen per bank overgemaakt.

 

Artikel 10: Voorwaarden tot het lenen van media

 • 10.1 Alleen op vertoon van een geldige lenerspas worden media uitgeleend.
 • 10.2 Bepaalde media worden niet uitgeleend.
 • 10.3 De uitgeleende media worden automatisch geregistreerd. Hierbij gelden de computerregistraties als bewijs voor de leen- en inlevertransacties.
 • 10.4 De leners- en uitleengegevens worden door de bibliotheek uitsluitend gebruikt voor administratie en statistische doeleinden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht.

 

Artikel 11: Uitleentermijn en verlenging

 • 11.1 De uitleentermijn van de media (boeken, dvd’s, enz.) is hier terug te vinden
 • 11.2 De uitleentermijn van de media kan maximaal 2 keer worden verlengd, tenzij de media door een ander zijn gereserveerd.
 • 11.3 Media kunnen aan de balie, telefonisch en via internet verlengd worden door het verstrekken van het lenersnummer en de geboortedatum. De klant kan zelf verlengen via internet.

 

Artikel 12: Inleveren media

 • 12.1 Alle media worden pas ingenomen als deze compleet zijn ingeleverd.
 • 12.2 Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt geen telaatgeld meer in rekening gebracht.
 • 12.3 Indien de lener na twee herinneringen nog in gebreke blijft, ontvangt de lener een factuur waarop de kosten van de geleende media en administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor de diverse media hanteert Theek 5 standaardprijzen.

 

Artikel 13: Reserveringen en aanvragen bij andere bibliotheken van Theek 5

 • 13.1 Indien media niet in de collectie opgenomen zijn, kan de lener deze (laten) reserveren c.q. aanvragen bij een andere bibliotheek. Voor het reserveren en aanvragen van media kunnen nadere regels worden gesteld. De hiermee samenhangende (administratie)kosten is de lener verschuldigd. Voor een aangevraagde fotokopie wordt de kostprijs doorberekend.
 • 13.2 Media die niet aanwezig zijn in de eigen bibliotheek kunnen worden aangevraagd bij een andere bibliotheek van Theek 5. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het is per abonnement verschillend of er een maximum aantal reserveringen is toegestaan.
 • 13.3 Wanneer de media beschikbaar komen van buiten Theek 5, ontvangt de lener hiervan bericht.
 • 13.4 In geval van annulering van de reservering/aanvraag vindt geen restitutie van de in lid 1 omschreven kosten plaats.

 

Artikel 14: Gebruiken van de media

 • 14.1 De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te behandelen.
 • 14.2 De media kunnen uitsluitend voor privé en particulier gebruik worden geleend. Het maken van opnamen, het uitzenden per radio, televisie, internet of het op enige andere wijze in het openbaar gebruik maken van media en dupliceren is verboden. De aansprakelijkheid voor het overtreden van auteursrechten, copyright etc. ligt bij de lener.
 • 14.3 Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
 • 14.4 Bij ontvangst dient de lener zich te overtuigen van de goede staat van de geleende media. Eventueel constateerbare beschadigingen en/of verontreinigingen dienen, alvorens de media te laten registreren, gemeld te worden bij de balie. Het is niet toegestaan geleende media zelf te repareren.
 • 14.5 Op verzoek van de lener worden de geleende media, die zichtbaar en/of hoorbaar zijn beschadigd, gecontroleerd. Hierbij kan de lener verzocht worden een klachtenformulier in te vullen. In alle gevallen is de apparatuur van de bibliotheek maatgevend. Blijkt de klacht terecht, zulks ter sluitende beoordeling van de bibliotheek, dan mag de lener een ander exemplaar lenen.
 • 14.6 De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het terugbrengen geconstateerd wordt. Indien de geleende media als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, zullen de vervangingskosten tegen catalogusprijs, inclusief administratiekosten, bij de lener in rekening worden gebracht.
 • 14.7 Indien een lener de in lid 6 en 7 genoemde vergoeding niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd. Indien nodig kan ook een incassobureau worden ingeschakeld.

 

Artikel 15: Vermissing van media

 • 15.1 Indien de lener de door hem geleende media vermist, dient dit direct aan de bibliotheek te worden medegedeeld.
 • 15.2 Van vermiste media worden cataloguswaarde alsmede administratiekosten bij de lener in rekening gebracht.
 • 15.3 Indien een lener de in lid 2 genoemde kosten niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. Indien nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 • 15.4 Indien een lener vermiste media terugvindt, die hij heeft vergoed, zijn deze zijn eigendom. Eveneens vindt geen restitutie plaats van de vergoeding zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid bij uitleen van audiovisuele media

 • 16.1 Theek 5 controleert regelmatig of haar dvd’s nog in goede staat zijn. De bibliotheek sluit echter uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit, voor schade die voortvloeit uit constructie-, fabricage en/of instructiegebreken van de door haar uitgeleende media. Hetzelfde geldt voor gebreken in door de bibliotheek verrichte diensten. Tenzij het gaat om gebreken die te wijten zijn aan grove schuld van (medewerkers van) de bibliotheek.
 • 16.2 Theek 5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van dvd’s en andere media. Dit betekent dat indien apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van dvd’s en andere media Theek 5 onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.
 • 16.3 Indien in een onherroepelijk rechterlijk vonnis wordt bepaald dat de bibliotheek aansprakelijk is voor schade geldt dat de te betalen schadevergoeding gelimiteerd zal zijn tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan de nettofactuurwaarde (zijnde de bruto-factuurwaarde minus de BTW) van het uitgeleende materiaal c.q. de dienstverlening waarmee de schade verband houdt.
 • 16.4 De lener vrijwaart de bibliotheek tegen vorderingen van derden, uit welken hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door een uitgeleend materiaal en/of een dienst, die de bibliotheek aan of vanwege de lener heeft geleverd c.q. verleend. De lener zal aan de bibliotheek alle schade, met inbegrip van kosten, vergoeden door haar geleden ten gevolge/in verband met zodanige vorderingen van derden.

 

Artikel 17: Blokkering lenerspas

 • 17.1 De lenerspas kan bij niet tijdige betaling van openstaande bedragen of terugbrengen van media geblokkeerd worden, waardoor tijdelijk het lenen van media niet meer mogelijk is. Wordt na de blokkering het openstaande bedrag alsnog voldaan of de media teruggebracht, dan wordt de lenerspas gedeblokkeerd. Bij pin- of Idealbetaling dient de lener zich bij de klantenbalie te melden voor deblokkering van de lenerspas. De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd indien 7 dagen na het verstrijken van de vervalmaand het abonnementsgeld niet door Theek 5 werd ontvangen. 90 dagen na het verstrijken van de vervaldatum wordt de lenerspas definitief geblokkeerd en wordt deze als vervallen beschouwd. De lener dient zich hierna opnieuw te laten inschrijven.
 • 17.2 De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd indien de media 2 weken na de vervaldatum nog niet zijn teruggebracht of verlengd.

 

Artikel 18: Klachtenregeling

 • 18.1 Ingeval daartoe aanleiding is, kan een lener een klacht indienen over (de dienstverlening van) de bibliotheek.
 • 18.2 Klachten kunnen online of mondeling ingediend worden bij de Regiomanager die op dat moment in de bibliotheek de eindverantwoordelijkheid heeft. Deze zal binnen een termijn van drie weken antwoorden.
 • 18.3 Indien de lener niet tevreden is over de behandeling van de klacht zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, kan de lener binnen een termijn van drie weken schriftelijk in beroep gaan bij de directie. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door de directie blijft het besluit van de Regiomanager of diegene die hem/haar vervangt, ten aanzien van een klacht, zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, gehandhaafd.
 • 18.4 De beroepsmogelijkheden binnen Theek 5 zijn na een besluit van de directeur uitgeput.

 

Artikel 19: Toegang e-books

 • 19.1 Een lener (vanaf 18 jaar) heeft gratis toegang tot de gehele e-bookscollectie van De Bibliotheek.
 • 19.2 Een lener tot 18 jaar heeft gratis toegang tot e-books voor jeugd (t/m C-titels), tot Lezen voor de lijst e-books en 6 titels per jaar uit het gehele aanbod.
 • 19.3 Een partnerpas geeft geen toegang tot de e-bookscollectie van De Bibliotheek.

 

Artikel 20: Partnerpas

 • 20.1 Een partnerpas is alleen te verkrijgen bij het abonnement SchatRIJK.
 • 20.2 De partnerpas wordt alleen uitgereikt aan de partner van een lener met het abonnement SchatRIJK van 18 jaar of ouder, die op hetzelfde adres woont.
 • 20.3 Met een partnerpas maakt de lener gebruik van één en hetzelfde abonnement. Uitleningen en reserveringen worden vastgelegd op het lenersnummer van de hoofdlener.
 • 20.4 Als de hoofdlener het abonnement opzegt, vervalt ook direct de partnerpas.

 

Artikel 21: Voorwaarden Theek 5 cadeaukaart

 • 21.1 De cadeaukaart is 1 jaar geldig van 1 september t/m 31 augustus
 • 21.2 De cadeaukaart kan in de maand september worden opgehaald in de bibliotheek
 • 21.3 De cadeaukaart kan alleen worden besteed aan activiteiten en cursussen van Bibliotheek Theek 5.
 • 21.4 De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
 • 21.5 De cadeaukaart is alleen te verzilveren door de aankoop van een kaartje voor een activiteit of cursus bij een medewerker in de bibliotheek.
 • 21.6 De cadeaukaart geldt alleen bij het abonnement SchatRIJK.

 

Artikel 22: Overige bepalingen

 • 22.1 Het personeel is gerechtigd bezoekers van de bibliotheek te verzoeken de in hun bezit zijnde media te tonen.
 • 22.2 Het personeel is gerechtigd om bezoekers die de orde in de bibliotheek verstoren op grond van huisvredebreuk te (laten) verwijderen en voor een periode variërend van drie maanden tot maximaal één jaar de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
 • 22.3 De directeur van de bibliotheek of diegene die hem vervangt is gerechtigd bij (herhaaldelijke) overtreding van deze Algemene voorwaarden, de lener voor een periode variërend van 3 maanden tot maximaal één jaar uit te sluiten van uitlening. Uitsluiting geschiedt per aangetekende brief.
 • 22.4 De directeur van de bibliotheek of diegene die hem vervangt is gerechtigd een besluit te nemen in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet.

 

Artikel 23: Geldigheid van de Algemene voorwaarden

 • 23.1 Wijziging van de Algemene voorwaarden is voorbehouden.
 • 23.2 Wijziging van de Algemene voorwaarden geschiedt door de directeur.
 • 23.3 Ingeval van ingrijpende wijziging van de Algemene voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plaats in de bibliotheek en op haar website bekendgemaakt.
 • 23.4 Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd.
 • 23.5 Tot de Algemene voorwaarden wordt gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
 • 23.6 In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Theek 5 of degene die hem/haar vervangt.

 

Artikel 24: Afzonderlijke publicaties

 • 24.1 De volgende afzonderlijke publicaties waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, vormen samen met de Algemene voorwaarden lidmaatschap, de regels en voorwaarden waaraan zowel de bibliotheek als haar leden en/of bezoekers zich dienen te houden: - Folder: Abonnementen - Klachtenformulier

 

Laatste update: 25 juli 2018 (wijziging i.v.m. Nieuwe privacy wetgeving)

Algemene voorwaarden deelname activiteiten

Download het pdf met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Deelname activiteiten